Spoločnosť Peter Uhrin – SETRA aj po vstupe do Európskej únie (EÚ) pokračuje v poskytovaní colno-deklaračných služieb a svoju činnosť rozširuje o zastupovanie podnikateľských subjektov pri spracovaní a podávaní hlásení INTRASTAT-SK. Samozrejmosťou je osobný kontakt so zákazníkom, takže preberanie pokladov a odovzdávanie hotových dokladov priamo u Vás.

Vstupom SR do EÚ 1.5.2004 sme sa stali súčasťou jednotného trhu vytvoreného na území EÚ. Výhody voľného pohybu tovaru v rámci EÚ sa rozšírili aj o Slovenskú republiku. Pre Vás ako dovozcu resp. vývozcu tovaru sa prestup tovaru cez vnútorné hranice EÚ značne urýchlil, pretože odpadli čakacie lehoty na hraniciach a samotné colné konanie, v ktorom sme Vás zastupovali, nie je potrebné. Colné konanie sa realizuje iba v prípade prepravy tovaru z a do tretích krajín mimo EÚ . Vstupom do EÚ však pribudli aj nové úlohy pre colné orgány ako aj pre dovozcov a vývozcov, ktorí obchodujú v rámci EÚ. To znamená zrušenie hraníc medzi členskými krajinami a teda aj colných kontrol. Pohyb tovaru medzi štátmi EU už nesleduje Colný úrad, ale je nahradený štatistickým zisťovaním INTRASTAT-SK. Zisťovaním údajov pre systém INTRASTAT-SK bol poverený Štatistický úrad SR, ktorý získané údaje využije pre zostavenie štatistiky zahraničného obchodu ako jedného z dôležitých ukazovateľov makroekonomiky. Štatistika obchodu medzi členskými štátmi zahŕňa všetok tovar spoločenstva, ktorý je v pohybe medzi členskými štátmi. Z hľadiska systému INTRASTAT-SK sa sleduje pohyb tovarov zvlášť pre odoslanie a zvlášť pre prijatie na tlačivách „Hlásenie o prijatí tovaru, Hlásenie o odoslaní tovaru“ Kto je povinný podávať hlásenia INTRASTAT-SK? Každá právnická alebo fyzická osoba registrovaná ako platiteľ DPH na Slovensku, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka odoslala, alebo prijala tovar v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako asimilačný prah. INTRASTAT-SK hlásenia sa predkladajú mesačne vždy do 15 kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia.